Vågsgaten 22, 5160 Laksevåg - Tlf: 90 81 82 90 - E-post: tiv@teknisk-industrivern.no

 
I likhet med generell brannsikkerheten i bygg, må det også tilstrebes en god brannfilosofi på arbeidsplassen. Dette krever en felles innsats fra eiere, ledelse, brannvernledere og øvrige ansatte. For å være godt forberedt og handle riktig når det begynner å brenne, er det viktig at nødvendige kriterier blir lagt til grunn på arbeidsplassen. Jo høyere krisebevissthet man har, jo lettere er det å oppdage når kriser er i utvikling. Brann er en alvorlig hendelse, som ofte får store konsekvenser for de som rammes. Kun enkle tiltak kan være nok til å forebygge, unngå eller begrense dette.
 
Eier / ledelse:
Eier / ledelse skal sørge for at det treffes hensiktsmessige tiltak for å hindre utbrudd og spredning av brann, raskt og effektivt.
 
Arbeidsplassen skal være utstyrt med tilstrekkelig brannslokkingsutstyr og om nødvendig med brannvarslere, alarmsystemer og ledelys. Manuelt betjent brannslokkingsutstyr skal være lett tilgjengelig og enkelt å bruke. Videre skal det oppbevares en brannvernsplan på arbeidsplassen som gir en nærmere beskrivelse av de tiltak som skal treffes for å hindre, oppdage og bekjempe utbrudd og spredning av brann.
 
Arbeidstaker:
For hver arbeidsplass skal det utarbeides skriftlige instrukser som inneholder de regler som skal følges for å sikre arbeidstakers sikkerhet og helse ved en eventuell brann. Instruksene skal også omfatte opplysninger om bruk av rømnings- og redningsutstyr samt førstehjelpsutstyr og hvilke tiltak som skal treffes ved nødsituasjon på eller nær arbeidsplass. Informasjon og instruks skal være forståelig for berørt arbeidstaker.
Brann og eksplosjonsvernloven § 13, pålegger eieren av spesielt utsatte bygg å ha minst en brannøvelse i året. Det kan da illuderes at det oppstår en brann i for eksempel resepsjonen, kontoret, i tekniske rom eller andre rom. Man får samtidig en reell kontroll på at evakueringen fungerer etter prosedyrene i internkontrollen.
 
Viktige spørsmål en kan stille seg:
  • Hvilke type varsling har vi på vår arbeidsplass?
  • Vil alle få et tidlig varsel ved en eventuell brann?
  • Er slokkeutstyr lett tilgjengelig, godt oppmerket og lett å bruke?
  • Kan alle ansatte bruke slokkeutstyret?
  • Er alle ansatte kjent med sine branninstrukser?
  • Hvor skal jeg rømme fra mitt arbeidsområde?
  • Finnes det to rømningsveger derfra?
  • Er rømningsveiene godt nok merket, synlig også i mørket?
 
Brannforebygging på arbeidsplassen:
Bortsett fra installering av diverse branntekniske installasjoner, kan man i tillegg organisere brannvernarbeidet. Dette kan gjøres ved opplæring, øvelser og informasjon, orden og ryddighet, samt gode kontroll og vedlikeholdsrutiner.
 
Hva skal man gjøre dersom det brenner?
Dersom det brenner skal man prøve å følge branninstruksen. Lukk dører og vinduer. Varsle brannvesenet på telefon 110. Prøv deretter og få ut alle som er truet av brann og røyk. Ikke lek helt med eget liv som innsats. Bruk ikke heisen. Møt og informer brannvesenet når det kommer.